Genoptræning uden hospitalskontakt

Genoptræning
Vi tilbyder målrettet genoptræning efter en individuel vurdering af behovet. Træningen kan indeholde individuel træning, holdtræning, hjemmetræning, instruktion og hjælp til selvtræning og/ eller råd og vejledning. Genoptræningen kan være gang og balancetræning, ledbeskyttelse og træning i at udføre daglige gøremål. Træningen kan også koncentrere sig om problemer med sprog, læsning og skrivning som følge af f.eks. en hjerneblødning eller blodprop i hjernen.


Genoptræning tilbydes efter Servicelovens § 85 og § 86

 

Målet for genoptræningen 
At du gennem fysio– og ergoterapeutiske tilbud genvinder fysiske, psykiske, kognitive og sociale funktioner, så du opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller størst mulig funktionsevne. Målet kan også være at kompensere og afhjælpe for tabte færdigheder, så du bliver så selvhjulpen som muligt og dermed bedre kan klare dig selv i dagligdagen.

Ansøgning 
Har du behov for genoptræning af fysioterapeut henvender du  dig til egen læge, da det forudsætter en status fra almen praktiserende læge.

Har du behov for genoptræning af ergoterapeut retter du selv henvendelse til Træning og Aktivitet, da det ikke fordrer en lægestatus. Denne indhentes af dig selv eller ergoterapeuten ved behov. 

Genoptræningen er tidsmæssigt begrænset til den periode, hvor det skønnes at funktionsniveauet fortsat kan forbedres gennem yderligere træning.

Dette vurderes løbende af terapeuten.

Opfølgning 
Har du behov for fortsat træning, er der mulighed for visitation til vedligeholdelsestræning efter serviceloven § 86 stk. 2. Dette vurderes i samråd med terapeuten.

Aktiviteter der ikke indgår
Behandling, hvor du ikke indgår aktivt eksempelvis ultralyd, laser og massage.

 

 

Sidst opdateret 9. oktober 2018